FANDOM


03. SprzedażEdit

Table of contentsEdit
 1. 1.Faktura VAT Proforma
 2. 2. Faktura zaliczkowa
 3. 3. Faktura VAT
 4. 4. Sprzedaż detaliczna
 5. 5. TaxFree

Tworzenie dokumentów ewidencjonujących sprzedaż.

http://vatowiec.wikia.com/wiki/Faktura%20VAT%20Proforma Edit

Faktura VAT ProformaEdit

Fakturę VAT proforma można utworzyć na podstawie dowolnego Zamówienia.

W oknie Dokumenty > Zamówienia należy zaznaczyć "Sprzedaż" jako rodzaj dokumentu i nacisnąć Dodaj. W oknie poniżej tworzącym specyfikację zamówienia należy dodać towary z magazynu lub usługi na które wystawiamy zamówienie. Po zakończeniu wprowadzania danych zamówienie można wydrukować jako faktura proforma - w tym celu w oknie dialogowym wydruku należy zaznaczyć opcję "Faktura proforma".


Automatyczna zamiana faktury proforma na fakturę VAT jest oczywiście możliwa - należy w Rejestrze VAT Sprzedaży dodać nową fakturę, wybrać Kontrahenta oraz nacisnąć przycisk "Zam" (Zamówienia). Z wyświetlonej listy możliwe będzie wybranie zamówienia do importu

Faktura VAT proforma.Edit

Fakturę VAT proforma można utworzyć na podstawie dowolnego Zamówienia.

W oknie Dokumenty > Zamówienia należy zaznaczyć "Sprzedaż" jako rodzaj dokumentu i nacisnąć Dodaj. W oknie poniżej tworzącym specyfikację zamówienia należy dodać towary z magazynu lub usługi na które wystawiamy zamówienie. Po zakończeniu wprowadzania danych zamówienie można wydrukować jako faktura proforma - w tym celu w oknie dialogowym wydruku należy zaznaczyć opcję "Faktura proforma".

Automatyczna zamiana faktury proforma na fakturę VAT jest oczywiście możliwa - należy w Rejestrze VAT Sprzedaży dodać nową fakturę, wybrać Kontrahenta oraz nacisnąć przycisk "Zam" (Zamówienia). Z wyświetlonej listy możliwe będzie wybranie zamówienia do importu.

Faktura zaliczkowaEdit

Sposób wystawiania faktury zaliczkowej zostanie wyjaśniony na przykładzie: Sprzedajemy 10 wiaderek po 100 zł netto/szt, otrzymujemy 305 zł zaliczki. Dla zwiększenia przejrzystości dla faktur zaliczkowych utworzona zostanie nowy rodzaj dokumentów o oznaczeniu FZ.

W celu wystawienia faktury zaliczkowej należy:

 1. Utworzyć nowy dokument sprzedaży: Dokumenty > Rejestry VAT > Sprzedaż > [Insert].
 2. Wybrać FZ jako rodzaj dokumentu RD (przy tworzeniu pierwszej faktury zaliczkowej należy ręcznie wpisać nowy rodzaj dokumentów).
 3. Wypełnić wszystkie wymagane dane jak w zwykłej fakturze VAT, tj. dane kontrahenta, specyfikacje, data itp. W specyfikacji należy wprowadzić ostateczną liczbę i wartość sprzedawanych towarów. {Tu: 10 wiaderek po 100 zł/szt, razem 1220 zł brutto.}
 4. Zamknąć specyfikację.
 5. W Rejestrze VAT należy wybrać dodaną fakturę zaliczkową, a następnie wprowadzić wartość otrzymanej zaliczki jako kwotę brutto w stopce faktury (w dolnej części okna). {Tu: należy zamienić 1220 zł na 305 zł.}
 6. Polu notatka drukowana można wprowadzić informację: "Faktura zaliczkowa".
 7. Tak przygotowaną fakturę można wydrukować i wysłać kontrahentowi. Podczas wydruku wyświetlona zostanie informacja: "Kwota do zapłaty jest niezgodna z wartością wyliczoną na podstawie specyfikacji". W tym przypadku informację można zignorować.

W efekcie uzyskamy:

 1. Fakturę zaliczkową, która w stopce zawiera całkowitą wartość "Razem" faktury {tu: 1000 zł netto/1220 zł brutto} bez oznaczenia stawki VAT oraz wartość "w tym" {tu: 250 zł netto + 55 zł vat = 305 zł brutto} z wyliczoną stawką VAT. 
  Ponadto w polu "Do zapłaty" będzie podana wartość wpłaconej zaliczki, a nie wartość brutto faktury.
 2. Do Zestawienia Podatku VAT oraz Podatku dochodowego zostaną przeniesione kwoty netto z otrzymanej zaliczki {tu: 250 zł}.

Po otrzymaniu kolejnej zaliczki należy:

 1. Wybrać pierwszą fakturę zaliczkową i skopiować ją (prawy przycisk myszy > kopiuj).
 2. Zmienić datę oraz wybrać FZ jako rodzaj dokumentu, wszystkie pozostałe dane powinny zostać automatycznie skopiowane. 
 3. Wprowadzić kwotę otrzymanej kolejnej zaliczki w polu brutto specyfikacji (analogicznie jak w p. 5 powyżej)
 4. W notatce drukowanej należy ręcznie wprowadzić dane z poprzednio otrzymanych zaliczek do faktury (numer faktury, datę wystawienia, wartość brutto - otrzymanej zaliczki). W tym celu można posłużyć się poniższym przykładem. 


L.p. Nr faktury Data Wartość brutto
Razem wartość faktur zaliczkowych:
Faktura końcowa: jeżeli faktury zaliczkowe nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach ogólnych, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (czyli powyższe zestawienie). 

UWAGA - Podatek dochodowy

Zaliczka (zarówno jej przyjęcie jak i wypłata) nie stanowi przychodu/kosztu z punktu widzenia podatku dochodowego. Zatem zaliczki rozlicza się w podatku VAT, do Księgi wpisuje się je w momencie sprzedaży. W Vatowcu wystarczy odpowiednio zmienić pole "Księga" wprowadzanej zaliczki.

Przykładowo dla zaliczki otrzymanej w maju, sprzedaż nastąpiła w sierpniu należy:

 • w maju, w momencie otrzymania i księgowania zaliczki należy odznaczyć datę w polu "Księga" zaliczki, 
 • w sierpniu w momencie sprzedaży towaru/usługi należy wrócić do wystawionej faktury w maju i ustawić datę w polu "Księga" na datę sprzedaży w sierpniu.

Pozostałe informacje o fakturach zaliczkowych:

Dyskusja na grupie: http://groups.google.pl/group/vatowi...cdd3e50b7b4cc1

Informacje portalu VAT.pl: http://www.vat.pl/faktura_zaliczkowa...y_vat_1019.php

wzory faktury zaliczkowej Signform: http://www.signform.pl/faktura-zalic...K49-P4861.html, Caddo: http://www.caddo.pl/pliki/faktura-zaliczkowa.xls

Faktura VATEdit

W celu wystawienia faktury VAT należy:

 1. Otworzyć okno Rejestry VAT (Dokumenty > Rejestry VAT), przełączyć się na Sprzedaż.
 2. Utworzyć nowy dokument (przycisk Nowy, Insert na klawiaturze)
 3. Jako RD (Rodzaj dokumentu) wybrać FA (lub inną kombinację liter z pierwszą literą F - faktura)
 4. Wprowadzić pozostałe dane (daty, numer dokumentu, przedmiot sprzedaży)
 5. Wypełnić specyfikację faktury (wybrać towary/usługi na które wystawiana jest faktura) za pomocą przycisku "Specyfikacja"

Tak utworzoną fakturę można wydrukować zarówno jako zwykłą fakturę VAT jak i fakturę proforma.  Tworzenie faktur można zobaczyć również na prezentacji Vatowca

Sprzedaż detalicznaEdit

Prowadzenie sprzedaży detalicznej.

TaxFreeEdit

Tworzenie dokumentów TaxFree.